EMBED SCSU F Chase Brand on Huskies Hockey Insider 1/14/21